Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laat ik je weten hoe ik met deze persoonsgegevens omga.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden door mijzelf verwerkt. Mijn contactgegevens vind je op de pagina Contact van mijn website.

Het gebruik van persoonsgegevens
Ik verkrijg jouw persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening, bijvoorbeeld via jouw werkgever.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
 • functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak en offerte
 • Datums van coachingssessies
 • Gespreksverslagen
 • Ingeleverde huiswerkopdrachten
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
  • De bescherming van mijn belangen;
  • De verbetering van mijn diensten;
  • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen. Ik kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van mijn website en ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
Jouw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Wel kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen. Hiervan kan sprake zijn bij de Clouddiensten van Microsoft of wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn
Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van gegevens
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Mijn website heeft een SSL certificaat en mijn pc heeft een goed programma voor internet security. De gegevens die op papier zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare dossierkast.

Jouw rechten
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Ik kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 februari 2018.

N.B.
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door mij, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op mijn website.

drs. Betty Wijntjes RL
Waalsdorperweg 263
2597 HW Den Haag

persoonlijk@bettywijntjes.nl 
06 - 20 47 35 57

KvK Haaglanden: 27289844
Privacyverklaring
Gedragscode Noloc